ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler > Kimya

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 20.09.08, 12:08   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Dr.TaKa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Mar 2007
Mesaj Sayısı: 14.233
Konu Sayısı: 3005
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1082423
Rep Puanı: 108239595
Rep Derecesi : Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000
Ruh Hali:

Thumbs up Kimya Sözlüğü
Adlandırma. Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.

Aktiflik. Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri.

Aktinitler. Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri.

Alfa parçacığı. İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.

Alkali metal. 1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller.

Allotrop. Fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar birbirinin allotropudur.

Amalgam. Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar.

Ametal. Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler.

Amfoter oksit. Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.

Anlamlı sayılar. Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.

Anyon. Negatif (–) yüklü iyon.

Asit. Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir.

Asit oksit. Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir.

Aşırı doymuş çözelti. Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti.

Atmosfer basıncı. Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı

1-Atmosfer basıncı. 76 cm (760 mm) yüksekliğindeki civa sutunun uyguladığı basınç.

Atom. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.

Atom–gram. Bir mol atomun kütlesidir.

Atom kütlesi. Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.

Atom numarası (Z). Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıoır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.

Atomik kütle birimi (a.k.b). Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir.

Aufbau yöntemi. Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi)

Avogadro kanunu. Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

Avogadro sayısı (NA). 126C elementinin 12 gramındaki kesin atom sayısıdır. (6,02.1023 tane mol–1' e eşittir)

Ayırtedici özellik. Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik

Ayırma. Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma.

Ayrımsal damıtma. Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma metodudur.

Ayrımsal kristallendirme. Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.

Azeotrop. Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.


Bağıl atom kütlesi. Standart kabül edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi

Bağlanma enerjisi. Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir.

Barometre. Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek

Basınç. Birim yüzeye uygulanan kuvvet

Baz. Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH–) iyonları veren madde.

Bazik oksit. Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir.

Belirleyici madde. Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde.

Beta parçacığı. Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron

Bileşik. İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşmesinden oluşan saf madde.

Bileşik oksit. Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin biraraya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3)

Bilimsel Yöntem. Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü.

Birinci iyonlaşma enerjisi. Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir.

Bombardıman. Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi.

Boyle kanunu. Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır.

Bozunma serisi. Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi

Buharlaşma. Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri.

Bunzen beki. Tasarımı alman bilim adamı Robert Bunzen tarafından yapılan ısıtma aygıtı

Celsius sıcaklık cetveli. Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli.

Charles kanunu. Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.

Coulomb kuvvetleri. Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır.

Çekirdek. Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif yüklü bölge.

Çekirdek eşitliği. Radyoaktif bir reaksiyondaki değişiklikleri gösteren denklem.

Çekirdek reaksiyonu. Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler, Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da bilinir.

Çizgi spektrumu. Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır. Bu tür devamlı olmayan spektrumlara çizgi spektrumu denir.

Çökelme. Bir çözeltide iki tuzun etkileşimi veya sıcaklık değişiminin çözünürlüğe etkisi sonucu çözünmeyen katı bir bileşiğin oluşması.

Çökelme reaksiyonu. Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır.

Çözelti. İki veya daha fazla maddeden oluşmuş homojen karışım.

Çözücü. Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir.

Çözünen. Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri

Çözünürlük. Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı.


Dalga. Bir ortamda enerji taşıyan eğilim.

Dalga boyu. Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık.

Dalton atom modeli. Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir.

Dalton kanunu. Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir.

Damıtma. Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi.

d–bloku. Periyodik tablonun d–orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü.

Değerlik elektronları. En büyük baş kuvant um sayısına sahip elektron tabakasında bulunan elektronlar.

Denkleştirilmiş denklem. Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik.

Devamlı spektrum. Beyaz ışık bütün renkleri içerdiğinden bir prizmadan geçirilirse elde edilen renkler sürekli olur, yani birinin bitmek üzere olduğu anda öbürü başlar. Renkler sınır bölgelerde iç içe girmiş devamlı bantlar halindedir. Bu tür spektrumlara devamlı spektrumlar denir.

Derişik çözelti. Göreceli olarak çok miktarda çözücü içeren çözelti.

Derişim. Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı.

Dializ. Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi.

Difüzyon. Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması.

Doğal radyoaktiflik. Atom numarası 83’ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi

Donma. Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçmesi

Doymamış çözelti. Belirli bir sıcaklıkta doymuş halden daha az çözücü içeren çözelti.

Doymuş çözelti. Belirli bir sıcaklıkta çözebileceği maksimum çözüneni içeren çözelti.

Dublet. Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir.

Efüzyon. Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılması.

Ekzotermik reaksiyonlar. Dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır.

Elektrolit. Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde.

Elektrolit çözelti. Elektrik akımını ileten çözelti.

Elektrolit olmayan çözelti. Elektrik akımını iletmeyen çözelti.

Elektroliz. Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşinlerine ayrıştırılması

Elektron. Çekirdeğin etrafındaki ihtimali orbitallerde hareket ettiğine inanılan 1/1840 akb’lik bir kütleye sahip negatif (–) yüklü parçacıktır.

Elektron dağılımı. Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi

Elektronegatiflik. Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti.

Elektromanyetik spektrum. Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alırlarak, belli dalga boyırında ışıma yapmaları.

Elektron ilgisi. Nötr bir atoma (gaz fazında) bir elektron eklenmesiyle meydana gelen ısı değişimi. Bir atomun elektron alma eğiliminin ölçüsü.

Elektron yakalama. Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozunma şekli

Element. Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde.

Endotermik reaksiyon. Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır.

Enerji seviyesi. Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir.

Erime noktası. Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası.


__________________

Dr.TaKa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20.09.08, 12:09   #2 (permalink)
Süper Tayfa
 
Dr.TaKa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Mar 2007
Mesaj Sayısı: 14.233
Konu Sayısı: 3005
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1082423
Rep Puanı: 108239595
Rep Derecesi : Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Kimya Sözlüğü
f – bloku. Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme.

Fahrenheit sıcaklık cetveli. Buzun 32°F da eridiğini ve suyun 212 °F da kaynadığını kabul eden sıcaklık cetveli.

Frekans. Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır.

Fiziksel değişme. Maddenin fiziksel halinde meydana gelen değişmedir.

Fiziksel özellik. Erime noktası, kaynama noktası, renk, özkütle gibi maddenin iç yapısıyla ilgili olmayan özelliklerdir.

Fizyon (Bölünme) reaksiyonu. Ağır bir çekirdeğin daha küçük çekirdeklere dönüşmesi. Bu sırada bir kaç nötron ile çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Flüoresans. Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi durur.

Formül. Bileşikteki elementlerin sembollerini ve bu bileşiğin bir molekülündeki atomların kaçar tane olduğunu gösteren sayıları içeren basit ifadedir.

Formül–gram. Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir.

Fosforesans. Bir maddenin uyarılması sonucu ortamdan uyarıcı kaldırılsa da bir süre daha ışıma yapması.

Fotoelektrik olay. Bir metal üzerine düşürülen ışığın, metal yüzeyinden elektron koparması olayına denir.

Foton. Işık taneciğ. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde yoğunlaşmıştır.

Füzyon (Birleşme) reaksiyonu. Küçük atom çekirdeklerinin birleşerek daha büyük çekirdekler oluşturmasıdır.


Hacim. Maddenin uzayda kapladığı boşluk.

Halojenler. Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu.

Heterojen karışım. Her noktasında aynı özellik göstermeyen karışımlardır.

Hızlandırıcı. Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji kazandıran alet.

Hidrat. Kristal yapısında belirli miktarlarda su molekülü içeren bileşiklerdir.

Homojen karışım. Her noktasında aynı özellikleri gösteren karışımlardır.

Hund kuralı. Eş enerjili orbitallere (2px, 2py, 2pz gibi) elektronların paralel spinli maksimum sayıda eşleşmemiş elektron sağlayacak şekilde yerleştirilmesi

Işık hızı. Bütün elektromanyetik dalgaların boşluk kabul edilen, maddeden arınmış ve havası boşaltılmış ortamda 3·108 cm/s lik bir hızla ile ilerleyişi.

Işın tedavisi. Radyoaktif ışımanın tedavi amacıyla kullanımı, radyoterapi.

İç geçiş elementleri. Periyodik sistemin alt kısmında yer alan ve f orbitallerinin dolmasıyla oluşan elementler. Aktinitler ve lantanitler.

İdeal gazlar. Bütün basınç değerlerinde Boyle kanununa uyan gazları tanımlar. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal davranışa yaklaşır.

İndirgen. Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen madde.

İndirgenme. Elementlerin elektron olarak bir değerlikten daha düşük değerliklere geçmesi.

İyon. elektriksel yük taşıyan atom ya da atom grupları. İyonlaşma. Gaz halindeki bir atomun en uzak yörüngesindeki en zayıf tutulan elektronunun koparılması işlemine denir.

İyonik bağ. Bir metal ile ametal arasında elektron alış–verişi sonucunda oluşan bağ türü.

İyonik bileşik. Atomları arasında iyonik bağ içeren bileşikler.

İyonlaşma enerjisi. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektronun uzaklaştırılması için gerekli minumum enerji.

İzoelektronik. Değerlik elektron sayıları aynı olan atom veya iyon türleri.

İzoton. Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar.

İzotop. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

Javel suyu. NaOH çözeltisinden CI2 gazı geçirilerek elde edilen ve hipoklorit CIO– iyonları içeren çamaşır suyu olarak kullanılan ağartıcı madde.


Kaba formül. Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül.

Kademeli reaksiyon. Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi.

Kalkojen. Filiz yapan 6A grubu elementleri.

Kararlı bileşik. Kolaylıkla bozunup, ayrışmayan bileşik

Karışım. İki ya da daha fazla maddenin gelişigüzel oranlarda, kimyasal özelliklerini yitirmeden oluşturdukları madde.

Katı. Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali.

Katlı oranlar kanunu. İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinin sabit tutulan miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasında küçük ve tamsayılarla ifade edilen bir oran vardır.

Katot ışın tüpü. Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını sağlayan tüp.

Katyon. Pozitif yüklü iyon

Kaynama. Bir sıvının buhar basıncının, ortam basıncına eşit olması.

Kaynama noktası. Bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.

Kelvin sıcaklık cetveli. Mutlak sıcaklıktır. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerine göre kullanılan sıcaklık cetveli.

Kısmî basınç. Bir gazın, içinde bulunduğu karışımın toplam basıncı içerisinde sahip olduğu basınç. Bir gazın karışım içersinde tek başına uyguladığı basınç.

Kızıl ötesi ışınlar. Dalga boyu 10–6 m ile 10–4 m arasında olan zayıf enerjili dalgalar.

Kimya. Maddelerin özellikleri ile maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalı.

Kimyasal denklem. Kimyasal reaksiyon oluşumunu sembollerle gösteren denklem.

Kimyasal formül. Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli.

Kimyasal özellik. Maddenin iç yapısıyla ilgili özellikler.

Kimyasal reaksiyon. Bir ya da daha fazla maddelerin bir veya birden fazla farklı maddelere dönüştüren bir çeşit değişimlerdir. Kısaca yeni oluşumlara sebebiyet verecek şekilde atomların başka dizilişlerini sağlayan işlemler.

Kinetik teori. Gaz ve sıvı moleküllerinin davranışlarını kuramsal olarak açıklayan teori.

Konsantrasyon. Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti denir.

Kontrol çubuğu. Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fizyon reaksiyonunu kontrol altına almaya yarayan çubuk. Genellikle bor, kadmiyum veya zirkonyum gibi elementlerden yapılır ve ortamdaki nötronları soğurmak için kullanılır.

Kovalent bağ. İki elektronun iki atom tarafından paylaşılması ile oluşan bağ.

Kovalent bileşikler. Atomları arasında kovalent bağ içeren bileşikler.

Kritik kütle. Bir nükleer fizyon reaksiyonun kendiliğinden zincirleme olarak devam edebilmesi için gerekli olan nükleer yakıt kütlesi.

Kromatografi. Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşenlerine ayırma metodu.

Küresel simetri. Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali,

Kütle. Değişmeyen madde miktarı.

Kütlenin korunumu kanunu. Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Lewis yapısı. Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller.

Ligand. Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri.

Lantanitler. Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element.

Madde. Uzayda yer kaplayan kütlesi olan herşey.

Makroskobik. Çıplak gözle incelenebilen.Manometre. Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçmek için kullanılan düzenek.

Metal. Kimyasal reaksiyonlarda pozitif değerlik alan ve kendine has bir kakım özellikleri olan element.

Mikrodalgalar. Dalga boyu 10–8 ile 10–1m arasında bulunan düşük frekanslı dalgalar.

Mikroskobik. Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar.

Mineral. Belli bir formülü olan doğada saf halde bulunan metal bileşiği.

Mol. 6,02·1023 adet tanecik, atom veya molekül.

Mol kesri. Bir gazın mol sayısının, gazın içinde bulunduğu karışımın toplam mol sayısına oranı.

Molal donma noktası azalması sabiti. Bir molal parçaçık içeren çözücünün donma noktasındaki azalma miktarı.

Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti. Bir molal parçaçık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı.

Molalite. Bir kilogram çözücü içerisinde çözünmüş maddenin mol sayısı.

Molarite. Bir litrede çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısı.

Molar hacim. 1 mol maddenin kapladığı hacim.

Molar kütle. 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı.

Molekül. Bileşiği oluşturan en küçük yapı.

Molekül formülü. Molekülü oluşturan atomların sayısını tam olarak gösteren formül.

Molekül–gram. Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi.

Molekül kütlesi. Bir moleküldeki atomların akb cinsinden toplam kütlesi.

Mor ötesi ışınlar. Dalga boyu 10–8 m ile 10–10 m arasında olan yüksek enerjili dalgalar.


__________________

Dr.TaKa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20.09.08, 12:16   #3 (permalink)
Süper Tayfa
 
Dr.TaKa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Mar 2007
Mesaj Sayısı: 14.233
Konu Sayısı: 3005
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1082423
Rep Puanı: 108239595
Rep Derecesi : Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Kimya Sözlüğü
1) Net iyon denklemi (): Kimyasal reaksiyonda sadece rol alan iyonların gösterildiği bir kimyasal denklem.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Normal kaynama noktası (): Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760mmHg) eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Normalite (): Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin eşdeğer-gram sayısı.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Nötr oksit (): Ametallerin oksijence fakir olan oksitleridir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Nötrleşme reaksiyonu (): Asitlerle bazlar arasında oluşan reaksiyonlar.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Nötron (): Atomun çekirdeğinde bulunan ve kütlesi yaklaşık 1 akb olan yüksüz tanecik.
Zümre: Kimya Zümresi

7) NŞA (): Sıcaklığın 0 oC ve basıncının 1 atm olan durum.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Nükleer enerji (): Radyoaktif reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerji, atom enerjisi.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Nükleer reaktör (): İçerisinde nükleer fizyon reaksiyonunun kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği sistem.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Nükleer yakıt (): Nükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan bölünebilen izotopları içeren madde.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Nükleon (): Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar.

1) Oksi asit (): Yapısında oksijen bulunan asitler.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Oksidasyon sayısı (): Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Oksit (): Oksijenin soy gaz ve flor haricindeki elementlerle yaptığı bileşikler.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Oktet (): Bir atomun en dış seviyesindeki elektron sayısının 8 olması.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Orbital (): Çekirdeğin etrafında dönen elektronların bulunma ihtimali. En yüksek olduğu bölgeleri elektronların hareketini belirleyen matematiksel dalga denklemi.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Ortalama serbest yol (): Bir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Ozmos (): Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi.

Öz kütle (): Bir maddenin birim hacimdeki kütle miktarı.

) Pauli prensibi (): Bir atomda dört kuantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Periyodik tablo (): Kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde tutularak elementlerin atom numaralarına göre sıralanışı gösterilen çizelge.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Periyot (): Periyodik sistemdeki yatay sıralar.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Peroksit (): 02-2 iyonunu oksit bileşiktir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Plazma (): Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve ayrışma sonucu oluşan akışkan madde.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Proton (): Atomun çekirdeğinde bulunan kütlesi 1 akb'lik +1 yüklü atom altı parçacıkları.

1) Radyasyon (): Enerjinin elektromanyetik dalgalar yada parçacıklar sonucu yayılması.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Radyo izotop (): Bir elementin radyoaktif özelliği gösteren izotopları.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Radyoaktif izleyici (): Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Radyoaktif olay (): Atomun çekirdeğinde meydana gelen herhangi bir değişiklik.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Radyoaktiflik (): Çekirdeğin kararsızlığından dolayı bir kendiliğinden çeşitli olarak ışımalar yapması.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Radyografi (): X yada gama ışınlarının yardımı ile film yada duyarlı plak üzerinde görüntü elde edilmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Raolt kanunu (): Çözeltinin uçucu olan buhar basıncı bu bileşenin mol kesri ile saf buhar basıncı çarpımına eşittir.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Rutherford atom modeli (): Atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gibi dönen elektronlar mevcuttur.

1) S-bloku (): Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Sabit (): Bir fiziksel niteliğe ait değişmez değer. Örneğin; ışık hızı avagadro sayısı birbirine sabittir.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Sabit oranlar kanunu (): Herhangi bir bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında daima sabit oran vardır.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Seyrelti çözelti (): Göreceli olarak az miktarda çözünen içeren çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Seyreltme (): Bir çözeltinin konsantrasyonunun, çözeltiye çözücü eklemek suretiyle azaltılması.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Sıcaklık (): Termal ilişki içindeki maddeler arasında meydana gelen ısı akışını tanımlayan fiziksel özellik.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Sıvı (): Maddenin hali.kütlesi hacmi fakat belirli bir şekli olmayan maddedir.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Sıvı basıncı (): Sıvı tarafından birim yüzeye uygulanan basınç.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Sıvı-buhar basıncı (): Buhar fazına geçen, sıvı moleküllerin uyguladığı basınç.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Sıvı-buhar dengesi (): Bir sıvıdaki moleküllerin sıvı fazdan, gaz fazına geçme hızları ile gaz fazından, -sıvı fazına geçmelerinin eşit olması hali.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Soy gaz (): Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler.periyodik tablodaki 8Agrubu. İnört veya asal olarak ta bilinirler.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Standart sıcaklık ve basınç (): 273, 15 k veya O0C veya 101, 33 kpa veya 1 atm (760 mmHg ).
Zümre: Kimya Zümresi

13) Stokiyometri (): Kimyasal reaksiyondaki giren maddelerle, ürünler arasındaki ilişki.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Sulu çözelti (): Çözücüsünün su olduğu çözelti.

1) Temel hal (): Bir atomun bütün elektronlarının en düşük enerjili haline sahip olduğu durumdaki elektron dağılımı.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Termokimya (): Kimyasal reaksiyonlarda ısı değişimini inceleyen kimya bilimi.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Thomson atom modeli (): Atom bir küre şeklinde olup, içerisinde protonlar ve elektronlar rast gele yerlere, tıpkı kekin üzerinde dağılmış üzüm gibi bulunurlar.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Toprak alkali metaller (): Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan metallerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Transuranyum elementleri (): Atom numarası 92 (uranyum)'dan büyük olan elementler.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Tuz (): Asitlerle, bazların reaksiyonu sonucu oluşan ürün.

1) Uçucu olmayan sıvı (): Moleküller arasındaki çekim kuvveti ve kaynama noktası yüksek, buhar basıncı düşük olan sıvı.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Uçucu sıvı (): Moleküller arasındaki çekim kuvveti ve kaynama noktası düşük, buhar basıncı yüksek olan sıvı.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Uyarılmış hal (): Temel haldeki bir elektronun, dışarıdan enerji verilerek daha kararsız olan dış yörüngeye çıkarılması hali.

Ürün (): Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan maddeler

1) Yanma (): Isı ve ışık yayan reaksiyondur. Genelde organik maddelerin havadaki oksijenle reaksiyona girerek karbondioksit ve su oluşturduğu reaksiyonlara yanma reaksiyonu denir.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Yapay radyoaktiflik (): Radyoaktif olmayan bir çekirdeğin yüksek enerjiye sahip çeşitli tanecikler ile bombardımanı sonucu kararsız hale gelmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Yoğunlaşma (): Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazına geçmeleri.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Yük (): Nötr bir yapı olan atomdan, elektron uzaklaştırarak yada elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Yükseltgen (): Kimyasal reaksiyonlarda elektron alarak (indirgenerek) karşısındakini yükseltgeyen madde.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Yükseltgenme (): Elementlerin elektron vererek bir değerlikten daha yüksek bir değerliğe geçmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Yükseltgenme basamağı (): Bir elementin elektron alarak veya vererek aldığı değerlik.Elektriksel yük.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Yükseltgenme reaksiyon (): Elektronların oksijenle yaptığı reaksiyonlar.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Yüzde kütle (): Bir elementin yüz gram bileşiğindeki kütlesi.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Yüzde verimi (): Bir kimyasal tepkimede elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edilen miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Yüzey gerilimi (): Moleküller arası çekim kuvvetinden dolayı sıvının yüzeyinde oluşan kuvvet.
Zümre: Kimya Zümresi

1) Zincirlenme reaksiyon (): Nükleer fizyon reaksiyonundan 235 U gibi bölünebilen çekirdeklerin nötron kaparak yeni çekirdeklere bölünmesi ve daha fazla sayıda nötron oluşturulması. Oluşan bu yeni nötronlar sayesinde reaksiyon büyüyerek ilerler.


__________________

Dr.TaKa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24.12.09, 23:36   #4 (permalink)
Kübi..
 
Sαн'L ۵ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: KahramanŞehir
Mesaj Sayısı: 7.373
Konu Sayısı: 1485
Takım: Fenerbahçe
Rep Gücü: 722047
Rep Puanı: 72202950
Rep Derecesi : Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Kimya Sözlüğü
ham petrolün petrol ürünlerine ayrılma yöntemlerini nerden bulabilirim


__________________
~Hk.
Sαн'L ۵ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24.12.09, 23:41   #5 (permalink)
Banned
 
KaTi~* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Jan 2008
Mesaj Sayısı: 10.457
Konu Sayısı: 1082
Takım: Fenerbahçe
Rep Gücü: 0
Rep Puanı: 97702468
Rep Derecesi : KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Kimya Sözlüğü
abooow allah kahretsin viviyi hatırladım


KaTi~* isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24.12.09, 23:50   #6 (permalink)
Kübi..
 
Sαн'L ۵ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: KahramanŞehir
Mesaj Sayısı: 7.373
Konu Sayısı: 1485
Takım: Fenerbahçe
Rep Gücü: 722047
Rep Puanı: 72202950
Rep Derecesi : Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000Sαн'L ۵ 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Kimya Sözlüğü
Banamı dedin :S
anLamadım yaaa


__________________
~Hk.
Sαн'L ۵ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 24.12.09, 23:54   #7 (permalink)
Banned
 
KaTi~* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Jan 2008
Mesaj Sayısı: 10.457
Konu Sayısı: 1082
Takım: Fenerbahçe
Rep Gücü: 0
Rep Puanı: 97702468
Rep Derecesi : KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000KaTi~* 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Kimya Sözlüğü
Yok canım yakendi kendime konuşuorum bakma sen bana


KaTi~* isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kimya Mühendisliği ksklee Üniversiteler 0 11.09.08 20:53
Kimya [Teknikerliği] ksklee Üniversiteler 0 11.09.08 20:26
Kimya ksklee Üniversiteler 0 11.09.08 20:25
rap sözlüğü haykırış Rap 1 27.07.07 13:09


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.