ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23.03.10, 11:43   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2
1-) İdarenin düzenleme yetkisinin temelinde idarenin hangi yetkisi yatar?
A) Takdir yetkisi
B) Tali yetkisi
C) Kural koyma yetkisi
D) Örgütlenme yetkisi
E) Mal edinme yetkisi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi vesayet yetkisinin kapsamı içinde yer almaz?
A) İşlemi onama
B) İptal etme
C) İşlemin uygulanmasını erteleme
D) İşleme yönelik itirazları değerlendirme
E) İşlemi değiştirme

--------------------------------------------------------------------------------
3-) OHAL kanun hükmünde kararnamesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulunca çıkarılır.
B) Kişi hakları ile siyasi haklara ilişkin düzenleme yapabilir.
C) Yetki yasasına gerek yoktur.
D) Sadece sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde çıkarılır.
E) Anayasa mahkemesinin denetimine tabidir.

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Anayasa Mahkemesine göre KHK ancak zorunlu ve ivedi durumlarda çıkarılabilir.
B) Bakanlar Kurulu düşürülürse belli bir süre için verilen KHK çıkarma yetkisi de kendiliğinden sona erer.
C) KHK Resmi Gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
D) KHK yetki kanununda öngörülen süre içinde çıkarılır.
E) Süre dolduktan sonra çıkarılan KHK yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olur.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bir idari kararın hem geleceğe yönelik olarak kaldırılmasına ve hem de onun yerine yeni bir karar alınmasına ne ad verilir?
A) Geri alma
B) Kaldırma
C) Düzeltme
D) Tashih etme
E) Değiştirme

--------------------------------------------------------------------------------
6-) İdare ihaleye ciddiyet kazandırmak için tahmin edilen bedelin yüzde kaçı oranında geçici teminat ister?
A) % 2-4
B) % 3-5
C) % 3-9
D) % 5-7
E) % 20-25

--------------------------------------------------------------------------------
7-) İdarenin üstlendiği görevlerin yerine getirebilmesi için Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisi hangisidir?
A) Örgütlenme yetkisi
B) Mal edinme yetkisi
C) İcrai nitelikte işlemler yapabilme yetkisi
D) Düzenleme yetkisi
E) Yaptırım uygulama yetkisi

--------------------------------------------------------------------------------
8-) İdare kamulaştırma işleminde bedel yerine malike, kendisine ait bir taşınmazı trampa yoluyla verebilir. Bu durumda idarenin vereceği taşınmazın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde kaçını aşamaz?
A) 100
B) 150
C) 120
D) 125
E) 50

--------------------------------------------------------------------------------
9-) “Kamulaştırma bedelinin kural olarak nakden ödenmesi gerekir.” kuralının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamulaştırmasız el atma
B) Kanunsuz kamulaştırma
C) Geçici işgal
D) Fiili yol
E) Trampa yolu ile kamulaştırma

--------------------------------------------------------------------------------
10-) I.Köy lehine - Köy İhtiyar Meclisi
II.Belediye lehine - Belediye Encümeni
III.İl özel idarelerinde - İl Genel Meclisi
IV.Devlet lehine - İl İdare Kurulu
V.Birden fazla ili içine alan devlet lehine - İlgili Bakanlık
Yukarıda kamu yararı kararı vermeye yetkili merciler hangilerinde yanlış olarak verilmiştir?
A) I-II
B) III-V
C) III-IV
D) I-II
E) II-III

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yetki paralelliği ilkesini açıklamaktadır?
A) İdari işlem yapacak makam Anayasada belirtilmiş olmalıdır.
B) Bir idari işlemi yapmış olan makam, aksine bir hüküm bulunmadıkça o idari işlemi değiştirmeye, kaldırmaya ve geri almaya da yetkilidir.
C) Belli bir idari makama verilmiş olan karar alma yetkisi yalnızca o makam tarafından kullanılır.
D) Bir idari işlem her zaman aynı idari makam tarafından yapılır.
E) İdari işlemin özünü teşkil eden idarenin ehil bir kimseden çıkmış olması gerekir

--------------------------------------------------------------------------------
12-) İdari işlemlerde şekil kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdari işlem ve kararlar, kural olarak gerekçeli yazılırlar.
B) İdari işlem yazılı yapılmışsa işlemi yapan kamu görevlisince imza edilmiş olması, işlemin belgelendirilmesi için zorunludur
C) İdari işlem ve kararlar kural olarak yazılı şekle tabidir.
D) İdari işlemin yapılmasında izlenen şekil kurallarına, o işlemin geri alınması, değiştirilmesi vb. durumlarda da uyulmalıdır.
E) İstisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da yapılabilirler.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme türlerinden biri değildir?
A) Kamu istikraz sözleşmeleri
B) Yeraltı ve yerüstü servetlere ilişkin işletme sözleşmeleri
C) Orman işletme sözleşmeleri
D) Mali iltizam sözleşmeleri
E) İdarenin alım satım sözleşmeleri

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aynı adı taşıyan düzenleyici işlemler aynı idari makamca yapılıp da bunlar birbirleri ile çelişen hükümler taşıyorlarsa, bu takdirde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sonraki işlemin bir önceki işleme aykırı olmaması gerekir.
B) Sonraki işlemin bir önceki işlemi yürürlükten kaldırdığını kabul etmek gerekir.
C) Hangi işlemin geçerli olduğunu belirlemek için işlemden zarar görenlerin 20 gün içinde Danıştay’a başvurması gerekir.
D) Sonraki işlem yok hükmündedir.
E) Sonraki işlem önceki işlemler beraber yürürlükte kalır.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sağlayabileceği yararlardan biri değildir?
A) Hizmetlerin daha rasyonel bir biçimde yürütülmesi
B) Demokratik ilkelerin hayata geçirilmesinin kolaylaşması
C) Devlet yönetiminin güçlenmesi
D) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesi
E) Hizmetlerin daha az harcama ile yürütülmesi

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi idari kararları idari kararı alan makamın idaresine bağlı olmadan sona erdiren nedenlerdendir?
A) Fiili nedenler
B) Kaldırma
C) Geri alma
D) Değiştirme
E) Düzeltme

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM ve görüşülme usulve esasları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
A) Tüzük
B) Meclis İçtüzüğü
C) Yönetmelik
D) Kanun
E) Kanun Hükmünde Kararname

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisinin Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz?
A) Kanun Hükmünde Kararnameler
B) TBMM İçtüzüğü
C) Anayasa değişiklikleri
D) Kanunlar
E) Milletlerarası Andlaşmalar

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Kanun Hükmünde Kararnamenin yargısal denetimi hangi makamca yapılır?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Sayıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki idari kararlardan hangisi yargı denetimine tabidir?
A) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
B) Cumhurbaşkanının yürütme organının başı sıfatıyla imzaladığı Bakanlar Kurulu Kararları
C) A.Y. md 129/3’e göre uyarma ve kınama cezaları
D) Yüksek Askeri Şura kararlarına dayanan tüm askeri idari işlemler
E) Silahlı Kuvvetler mensupları hakkındaki disiplin cezaları

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Bir idari kararın geleceğe yönelik olarak ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
A) Düzeltme
B) Geri alma
C) Değiştirme
D) Kaldırma
E) Fiili yol

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargı alanı içerisinde yer alır?
A) Yargıtay
B) Ağır Ceza Mahkemesi
C) Vergi Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi Yetki Genişliği (Tevsii Mezuniyet) ilkesi için söylenemez?
A) Yetkiyi merkez adına kullanan il idaresinde validir.
B) Bu yetkiyi kulanan amir merkezi idaresinin hiyerarşisine dahildir
C) Yetkinin kullanılması ile yürütülen hizmetin giderleri merkezi idarenin bütçesinden karşılanmaktadır.
D) Yetki genişliği merkezden yönetimin faydalarını artırmak için öngörülmüş bir ilkedir.
E) Yetkiyi merkez adına kullanan amir, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin yürütülmesi için kullanmaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Kamulaştırma işlemine karşı açılacak davalar hangi mahkemede çözümlenir?
A) İdare mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Uyuşmazlık mahkemesi
D) Asliye ceza mahkemesi
E) Asliye hukuk mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla yargılama görevine sahiptir?
A) Yüksek Seçim Kurulu
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Bölge İdare Mahk
D) Anayasa Mahkemesi
E) Danıştay

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özelliklerinden biri değildir?
A) İdari işlemlerle yerine getirilmesi
B) Kamu gücü kullanılarak yerine getirilmesi
C) Sürekli bir devlet fonksiyonu olması
D) Özel kişilerle eşit koşullarda yerine getirilmesi
E) Kamu yararı sağlamaya yönelik olması

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırılan bir taşınmazın eski maliki tarafından geri alınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
A) Malikin geri alma hakkının, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden itibaren 5 yıllık sürenin dolması ile doğması
B) Geri alma hakkının doğabilmesi için, idarenin kamulaştırılan taşınmaz üzerinde, kamulaştırma amacına yönelik bir işlem ve tesisat yapmaması
C) Geri alma hakkının, geri alma hakkı doğrduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde kullanılması
D) Kamulaştırılan bölgede malikin üzerine kayıtlı başka bir taşınmazın bulunmaması
E) Kamulaştırma bedelinin, bu bedelin alındığı günden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte idareye iade edilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Biri ilgili bakanlık tarafından bir diğeri ise Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ve birbirleri ile çelişen hükümler içeren yönetmeliklerden hangisine öncelik tanınır?
A) İlgili bakanlık tarafından yapılana
B) Bakanlar Kurulu tarafından yapılana
C) Önceki tarihte yapılana
D) Sonraki tarihte yapılana
E) İlgilinin yararına olana

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Belli statü içinde bulunanlara uygulanabilecek hükümlerin bu statü dışında bulunan kişilere de uygulanması halinde, söz konusu idari işlem hangi unsuru yönünden hukuka aykırı olur?
A) Konu unsuru
B) Sebep unsuru
C) Maksat unsuru
D) Şekil unsuru
E) Yetki unsuru

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Kamu hizmetlerinin kurulmasında asli yetki aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hükümete
B) Başbakan’a
C) TBMM’ye
D) Cumhurbaşkanı’na
E) Yürütmeye

--------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar
1-) A
2-) E
3-) E
4-) B
5-) E
6-) A
7-) D
8-) C
9-) E
10-) B
11-) B
12-) A
13-) E
14-) B
15-) B
16-) A
17-) B
18-) E
19-) A
20-) B
21-) D
22-) C
23-) D
24-) A
25-) D
26-) D
27-) D
28-) B
29-) A
30-) C


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:42
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:29
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:27
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:26
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:24


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:43.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.