ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23.03.10, 11:44   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 3
1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yargı düzenlerinden biri değildir?
A) Adli yargı
B) İdari yargı
C) Anayasa yargısı
D) Uyuşmazlık yargısı
E) Ceza yargısı

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi genel idari teşkilat içerisinde yer almaz?
A) Başbakan
B) Vali
C) Kaymakam
D) Bucak müdürü
E) Belediye başkanı

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İdare fonksiyonunun yerine getirilmesi için kamu gücü kullanılarak yapılan kamu hukuku işlemlerine ne ad verilir?
A) İdari eylem
B) İdari işlem
C) İdari fonksiyon
D) İdarenin işlemleri
E) İdari sözleşme

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Devletin toplumsal yaşama çok sınırlı müdahale ettiği kamu yararının bireylerin ve topluluklarının serbest rekabet içinde yürüttüğü faaliyetler ile gerçekleşeceğini savunan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberalizm
B) Sosyalizm
C) Kapitalizm
D) Marksizm
E) Kemalizm

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakierden hangisi özyönetim faaliyetlerinden biri değildir?
A) İdare teşkilatını yönetmek
B) Personel temin etmek
C) Ekonomik, sosyal ve kültürel planları yapmak
D) Personeli yetiştirmek
E) Hizmetlerde istihdam etmek

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Genel ve soyut norm koyma, değiştirme ve kaldırma faaliyetlerine ne ad verilir?
A) Bireysel idari işlemler
B) Düzenleyici idari işlemler
C) Yasama sorumsuzluğu
D) Yasama dokunulmazlığı
E) Yasama kısıntısı

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Ayrı tüzel kişilik bünyesindeki birimler ile merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasında kurulan hukuki bağa ne ad verilir?
A) İdari vesayet
B) Hiyerarşi
C) Tevsii mezuniyet
D) Yetki genişliği
E) Yetki devri

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Merkezden yönetimde yöresel işler doğrudan doğruya merkezin kontrolü altında ve merkeze ait görevliler tarafından görüldüğü için halk kendini doğrudan doğruya ilgilendiren işlerden uzak kalır. Bu durum merkezden yönetimin hangi sakıncası olarak karşımıza çıkar?
A) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.
B) Hizmetler yöresel gereksinimlere göre yürütülemez.
C) Demokratik ilkelere uygun değildir.
D) Tüm kaynaklar merkezde toplanmıştır.
E) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Federal devleti oluşturan her bir federe devletin idari yetkilerinin yanı sıra belli ölçüde yasama ve yargı yetkilerine de sahip olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari ademi merkeziyet
B) Siyasi ademi merkeziyet
C) Totaliter rejim
D) Konfederasyon
E) Tekçi üniter sistem

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğine sahip değildir?
A) Büyükşehir belediye idaresi
B) İl genel idaresi
C) Köy idaresi
D) İl özel idaresi
E) KİT'ler

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İdari kararın alınmasında sebep olunan takdir yetkisinin denetlenmesine ne ad verilir?
A) Hukukilik denetimi
B) Yerindelik denetimi
C) İdari denetim
D) Yargısal denetim
E) Yasama denetimi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından biri değildir?
A) Demokratik ilkelere uygundur.
B) Kırtasiyeciliği azaltır.
C) Bürokrasiyi azaltır.
D) Hizmetler gereksinimlere göre yürütülür.
E) Ülke bütünlüğünü ve milli birliği sarsar.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Yönetmelikler, aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?
A) Genelge
B) Tüzük
C) Amirini emri
D) Yönerge
E) Duyuru

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Kural olarak Anayasa Mahkemesi yürürlükte bulunan tüm şekli kanunları Anayasa’ya uygunluk yönünden denetleyebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir istisnasıdır?
A) Bütçe Kanunu
B) Kesin Hesap Kanunu
C) İş Kanunu
D) İnkılâp Kanunları
E) Medeni Kanun

--------------------------------------------------------------------------------
15-) İdarenin tahsil yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İdare kamu alacağını tahsil etmeden önce alacağı tahakkuk ettirmek zorundadır.
B) Kamu alacaklarının tahsili İcra ve İflas Kanununa göre yapılır.
C) İdare adi alacaklarını re’sen tahsil edemez.
D) Devlet, il özel idareleri ve belediye alacakları kamu alacağıdır.
E) İdare adi alacakları için adli icraya başvurmalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesinin bir istisnasıdır?
A) Bakanlar Kurulu’nun tüzük çıkarması
B) Başbakanlığın yönetmelik çıkarması
C) Bakanlar Kurulu’nun OHAL döneminde KHK çıkarması
D) Kamu kurumlarının yönetmelik çıkarması
E) TBMM’nin yasa çıkarması

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Kanun hükmünde kararname yetki kanununda öngörülen süre içinde çıkarılmış olmalıdır. Bu sürenin dolmasından sonra çıkarılacak kanun hükmünde kararname hangi yönden hukuka aykırı olur?
A) Şekil
B) Amaç
C) Konu
D) Zaman
E) Yetki

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan idare ile bireyler arasında fark gözetilmeksizin uygulanan sisteme ne ad verilir?
A) İdari rejim
B) Danıştay rejimi
C) Mahkeme tipi idari rejim
D) Adli idare sistemi
E) Amerikan sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
19-) İdarenin ilgililerin rıza ve muvaffakatına bağlı olmadan haklarından idari kararlar alabilme ayrıcalığı idari kararların hangi özelliğini ifade eder?
A) Tek yanlılık
B) İcrailik
C) Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
D) Yargısal olarak denetlenebilme
E) Kamu yararı amacına yönelik olma

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Alınmış idari kararların maddi alemde sonuçlar doğurması amacıyla idarece bir takım ameliyelerde bulunulmasına ne ad verilir?
A) Değiştirme
B) Düzeltme
C) Re’sen icra
D) Adi icra
E) Cebri icra

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre yargı denetimi dışında bırakılan idari kararlardan biri değildir?
A) Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler
B) Yüksek Askeri Şura kararları
C) Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kararları
D) Silahlı kuvvet mensupları hakkındaki disiplin cezaları
E) Memurlara verilen aylıktan kesme cezası

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi bir idari kararın konusunun veya ilgilisinin ortadan kalkması halinde idari kararın sona ermesi durumudur?
A) Fiili nedenler
B) Hukuki nedenler
C) Geri alma
D) Kaldırma
E) Düzeltme

--------------------------------------------------------------------------------
23-) İdarenin görevli olmadığı bir alanda işlem tesis etmesiyle ortaya çıkan ve yapılan işlemin yok hükmünde sayıldığı sakatlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki gaspı
B) Yetki tecavüzü
C) Ağır ve bariz yetki tecavüzü
D) Kusurluluk
E) Görev gaspı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırılığı sonucu uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yokluk
B) Mutlak butlan
C) Nisbi butlan
D) Hükümsüzlük
E) Tek taraflı bağımsızlık

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi amirin verdiği emir sıralamasında birinci sırada yer alır?
A) Sirküler
B) Tüzük
C) Kanun
D) Anayasa
E) Tamim

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Mevzuatın öngördüğü düzen kurallarına uymama halinde uygulanan ve kamu görevlerinin gereği gibi görülebilmesi için görevliler hakkında uygulanan cezalara ne ad verilir?
A) Para cezası
B) Hapis cezası
C) Ölüm cezası
D) Disiplin cezası
E) Cebri icra

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un kapsamı dışındadır?
A) Başbakanlık alacakları
B) İl özel idaresi alacakları
C) Belediye alacağı
D) Bakanlık alacağı
E) KİT’ler alacağı

--------------------------------------------------------------------------------
28-) İdarenin olağanüstü dönemlerde kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını karşılığını ödemek kaydıyla elde etmek yetkisine ne ad verilir?
A) İstimval
B) İstimlak
C) Geçici işgal
D) Kamulaştırmasız el atma
E) Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurma

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Kamulaştırmada taksitlendirme süresi kaç yılı aşamaz?
A) 5 yılı
B) 4 yılı
C) 3 yılı
D) 2 yılı
E) 1 yılı

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi geçici işgale yetkili değildir?
A) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
B) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) İçişleri Bakanlığı
E) DSİ Genel Müdürlüğü

--------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar

1-) E
2-) E
3-) B
4-) A
5-) C
6-) B
7-) A
8-) C
9-) B
10-) B
11-) B
12-) E
13-) B
14-) D
15-) B
16-) C
17-) E
18-) D
19-) A
20-) C
21-) E
22-) A
23-) E
24-) B
25-) D
26-) D
27-) E
28-) A
29-) A
30-) D


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:43
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:42
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:29
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:27
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:26


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:33.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.