ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23.03.10, 11:45   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart İdare Hukuku - Final Deneme Sınavı 1
1-) Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun konusunu belirlerken kullanılmaz?
A) İşlevsel anlamda idare
B) Vakıf idaresi
C) Organik anlamda idare
D) Devlet idaresi
E) Kamu idaresi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdaki kamulaştırma aşamalarından hangisi diğerlerine göre daha önce yapılır?
A) Kamu yararı kararının alınması
B) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödenek temin edilmesi
C) Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi
D) Satın alma usulünün denenmesi
E) Kamulaştırma kararının alınması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?
A) Kanun yapmak
B) Meclis işlemleri yapmak
C) Af ilan etmek
D) Hükümetin siyasal denetimi
E) Anayasa Mahkemesine başvurmak

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerin hangisi, idari bir kararın alınmasında sahip olunan takdir yetkisinin denetlenmesini tanımlar?
A) Hukukilik denetimi
B) Amir denetimi
C) Yerindelik denetimi
D) Vesayet denetimi
E) Kolluk denetimi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Yerinden yönetime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Demokratik ilkelere uygundur
B) Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesini sağlar
C) Vatandaşların yönetime katılımını sağlar
D) Kırtasiyecilik ve bürokrasiyi azaltır
E) Ülke bütünlüğünü korur

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerin hangisi kanunlaştırma aşamaları içinde yer almaz?
A) İlgili bakanlığın görüş bildirmesi
B) Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması
C) Kanun teklifinin ilgili komisyona gönderilmesi
D) Cumhurbaşkanın yayımlaması
E) Tasarı veya teklifin TBMM Genel Kurulunda oylanması

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Uluslararası anlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türk kanunlarında değişiklik getiren uluslararası anlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunması gerekmemektedir
B) Uluslararası anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır
C) Uluslararası anlaşmaların anayasaya aykırılığı ileri sürülemez
D) Temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir antlaşma ile kanunun çalışması durumunda, anlaşmaya üstünlük tanınır
E) Ekonomik ve teknik işleri düzenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan anlaşmalar doğrudan doğruya yürütme organı tarafından yapılır

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın aşamaları arasında sayılmaz?
A) Kamulaştırma bedeli için ödenek temin edilmesi
B) Kamu yararı kararının alınması
C) Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi
D) Kamulaştırma kararının alınması
E) Kamulaştırmayı yapacak idarenin belirlenmesi

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Düzenleyici işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenleyici işlemler dayandıkları üst hukuk kuralına aykırı olamazlar
B) Düzenleyici işlem üst hukuk kuralının kapsamını aşamaz
C) Bakanlar Kurulu yönetmeliği bakanlık yönetmeliğine üstün sayılır
D) İki ayrı bakanlığın yönetmeliklerinin birbiri ile çatışması halinde bu yönetmelikler uygulanmaz
E) Kamu tüzel kişileri merkezi idare makamlarının yaptıkları düzenlemenin etkilerini hafifletmezler

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu alacağı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir
B) Kamu alacağı tahsil edilmeden önce tahakkuk ettirilmek zorundadır
C) Tahakkuk etmiş olan kamu alacağının tahsili ödeme emri ile başlar
D) Ödeme emrine karşı dava açılması tahsil işlemini durdurmaz
E) İdare borçlunun mallarını haczetme yetkisine sahiptir

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İdarenin imtiyaz sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi, hizmet ve kamu yararının gerektirmesi nedeniyle, sözleşmeyi tek yanlı feshettiğinde, imtiyaz sahibinin zararını tamamen gidermek zorunda olması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazanılmış hak
B) Rachat
C) Tam yargı davası
D) Kural işlem
E) Şart işlem

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri sürenin dolmasıyla kendiliklerinden sona erer. Bu durumda işletmeye ne olur?
A) İşletme özel kişiye geçer
B) İşletme satılır
C) İşletme bedelsiz olarak idareye geçer
D) İşletme sona erer
E) İşletme 3. kişiye devredilir

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Bozulduğunda kamu yararı olumsuz etkilenen bozulmasının önlenmesiyle kamu yararı gerçekleşen düzen hangisidir?
A) Sosyal düzen
B) Totaliter rejim
C) Genel düzen
D) Kamu düzeni
E) Kolluk düzeni

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi bir hizmet kolluğu makamıdır?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Belediye Meclisi
C) Orman Genel Müdürlüğü
D) Kaymakam
E) Köy İhtiyar Heyeti

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Siyasal organlar tarafından kamuya yararlı kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya kendisi yada yakın denetimi ve gözetimi altında özel kişi tarafından yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?
A) Kolluk faaliyeti
B) Planlama faaliyeti
C) Özendirme faaliyeti
D) Kamu hizmeti
E) Özyönetim faaliyeti

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Devlet memurluğundan istifa eden bir memurun yerine vekil gelene kadar beklemesini öngören kural, kamu hizmetine egemen olan ilkelerden hangisinin sonucudur?
A) Eşitlik ilkesi
B) Nesnellik ilkesi
C) Bedelsizlik ilkesi
D) Değişkenlik ilkesi
E) Süreklilik ve düzenlilik ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir gider ve mallarını TBMM adına denetlemekle, kanunlarla verilen öteki inceleme, denetleme ve hükme bağlama görevlerini yerine getirmekle sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yüce Divan

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Memurun göreve sarhoş gelmesi durumunda hangi disiplin cezası verilir?
A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
B) Aylıktan kesme
C) Uyarma
D) Kınama
E) Çıkarma

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Bir idari yargı kararı hangi süre içinde yerine getirilmelidir?
A) 15 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
E) 90 gün

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi idarenin mali sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden değildir?
A) 3. kişinin kusuru
B) Zarar görenin kusuru
C) Zorlayıcı neden
D) Kaza
E) İdarenin kusurlu olması

--------------------------------------------------------------------------------
21-) İdarenin belli koşul ve durumların ortaya çıkması halinde belli bir işlemi yapıp yapmamak veya kanunda öngörülen çeşitli çözümler arasında bir tercih yapmak konusunda serbestiye sahip olmasına ne ad verilir?
A) Bağlı yetki
B) Takdir yetkisi
C) Yetki devri
D) Rücu hakkı
E) Rachat

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İl özel idaresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir belde halkının ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet veren kamu tüzel kişiliği olmayan kurumlardır
B) Görevleri belediyeler kanununda düzenlenmiştir
C) Organları il idare kurulu ve il idare şube başkanlarıdır
D) Hizmet yerinden yönetim içinde yer alırlar
E) İl sınırları içinde yaşayan insanların ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Bir temel hak ve özgürlüğü daha az sınırlayan bir kolluk önlemiyle kamu düzeni sağlanabilecek iken söz konusu temel hak ve özgürlüğü daha fazla sınırlayan bir kolluk önlemi alınmasının hukuka aykırı olması hangi ilkenin gereğidir?
A) Ölçülülük ilkesi
B) Yasama ilkesi
C) Demokratik devlet ilkesi
D) Kanuni idare ilkesi
E) Yasal dayanak ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru değildir?
A) Hizmetin geç işlemesi
B) Hizmetin kötü işlemesi
C) Hukuka aykırılık
D) Kamu görevlisinin suç niteliğindeki davranışları
E) Hizmetin hiç işlememesi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Tam yargı davalarını iptal davalarından ayıran özelliklerden biri değildir?
A) İdari yargı mercilerince karara bağlanır.
B) Tam yargı davası, hem idari işlem hem idari eyleme karşı açılabilir.
C) Amaç zararın giderilmesidir.
D) Öznel niteliktedir.
E) Kişisel zararın giderilmesine yöneliktir.

--------------------------------------------------------------------------------
26-) İdare ve Vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?
A) Danıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Sayıştay

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Belediyeler tarafından sanat ve ticaretten men cezası verilmesi ne tür cezalardandır?
A) İdari ceza
B) Adli ceza
C) Yasama kısıntısı
D) Yasama cezası
E) Yargı kararı

--------------------------------------------------------------------------------
28-) İdarenin bazı durumlarda uygulayabildiği, kendiliğinden davranarak kamu düzenini tehdit eden eylemleri önlemek ve bozulanı geri getirmek yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu düzeni
B) Res’en icra
C) Kamu yararı
D) İstimval
E) Kamu hizmeti

--------------------------------------------------------------------------------
29-) İdarenin malvarlığına geçen mal yada paranın geri alınması için açılan dava aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tazminat davası
B) Tespit davası
C) İptal davası
D) İstirdat davası
E) Önalım davası

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahil değildir?
A) Kolluk faaliyeti
B) Ağır ceza mahkemesine makam aracı satın alınması
C) Belediye’nin alt yapı çalışması yapması
D) TBMM Başkanlığı’nın sekreter ataması
E) Savaş ilan etme


1-)
B

2-)
B

3-)
E

4-)
C

5-)
E

6-)
A

7-)
A

8-)
E

9-)
D

10-)
A

11-)
B

12-)
C

13-)
D

14-)
C

15-)
D

16-)
E

17-)
C

18-)
A

19-)
B

20-)
E

21-)
B

22-)
E

23-)
A

24-)
D

25-)
A

26-)
D

27-)
A

28-)
B

29-)
D

30-)
E


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 23.03.10, 12:47   #2 (permalink)
Yeni Tayfa
 
gülay yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Mar 2010
Mesaj Sayısı: 12
Konu Sayısı: 0
Rep Gücü: 0
Rep Puanı: 542144
Rep Derecesi : gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000gülay yılmaz 0-1000000
Standart Cevap: İdare Hukuku - Final Deneme Sınavı 1
Merhaba Arkadaşlar bu yılki Memurluk sınavına Katılmak İstiyorum Rabbimin İzni ile İnşaallah sizden bir ricam olabilirmi bu yılki memurluk sınavına hazırlanmamda bana yardımcı olabilirmisiniz.Çalıştığım için çalışma ortamı pek bulamıyorum işteyken soru çözebilirim Daha Önceki Memurluk Sınavında Çıkmış Soruları da Bulup Yazabilirmisiniz.Zahmet Olmazsa.


gülay yılmaz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 23.03.10, 13:03   #3 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: İdare Hukuku - Final Deneme Sınavı 1
Alıntı:
gülay yılmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhaba Arkadaşlar bu yılki Memurluk sınavına Katılmak İstiyorum Rabbimin İzni ile İnşaallah sizden bir ricam olabilirmi bu yılki memurluk sınavına hazırlanmamda bana yardımcı olabilirmisiniz.Çalıştığım için çalışma ortamı pek bulamıyorum işteyken soru çözebilirim Daha Önceki Memurluk Sınavında Çıkmış Soruları da Bulup Yazabilirmisiniz.Zahmet Olmazsa.
merhabalar. İnşallah sınava kadar iyi bir şekilde hazırlanabilirsin ve biz de muvaffak olmana katkıda bulunabiliriz.
Forumda da konular açılmış mı diye bir arama yaptıktan sonra eğer yoklarsa, bir iki güne istediğiniz soruları bulmaya çalışıcam


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:44
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:43
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:42
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:24
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:23


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.