ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31.03.10, 00:38   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Anayasa Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1
1-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici hükümlerden biridir?
A) Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi
B) Belli bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi adlı bir kurumun öngörülmüş olması
C) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine tanınan yönetmelik çıkarma yetkisi
D) Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanması
E) Seçim hakkına ve özellikle kollektif siyasal katılıma getirilmiş bulunan sınırlamalar

--------------------------------------------------------------------------------
2-) 1876 Anayasasının ilk hali için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Padişah istediği zaman Heyet-i Mebusan’ı feshedebilir.
B) Kanun teklif edebilmek için padişahın müsaadesi gereklidir.
C) İkili meclis yapısı oluşturulmuştur.
D) Meclis-i Umumi adında bir parlamento kurulmuştur.
E) Bakanlar Kurulu’nun Meclis-i Mebusana karşı sorumlu olduğu açıkça belirtilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------
3-) 1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Parlamentosu
B) Genç Türkler
C) Heyet-i Ayan
D) Heyet-i Mebusan
E) Meclis-i Umumi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Türk Anayasa Yargısı’nda “Hukukun Genel İlkeleri”nin ölçü norm olarak kullanılmasının Anayasa metninde yer alan dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B) Hukuk devleti ilkesi
C) Yargı bağımsızlığı ilkesi
D) Sosyal devlet ilkesi
E) Katı anayasa ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında, sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oranın olmasına ne ad verilir?
A) Hakkın özü
B) Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk
C) Ölçülülük ilkesi
D) Demokratik toplum düzeninin gerekleri
E) Kanuni sınırlama

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Çoğunlukçu demokrasi anlayışının dayandığı genel irade görüşü ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?
A) Montesquie
B) ) Rousseau
C) Bodin
D) Hobbes
E) Locke

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Yürütme ve idarenin görev alanı içinde yer almakla birlikte “özerk” statüye sahip kamu kuruluşları ilk kez hangi Anayasa ile kurulmuştur?
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1961 Anayasasında 1971 değişikliği ile
E) 1982 Anayasası

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kuralların öngörüldüğü modele ne ad verilir?
A) Mutlak Monarşi
B) Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm
C) Vahşi Kapitalizm
D) Cumhuriyetçi Demokrasi
E) Güçlendirilmiş Sosyalizm

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Anayasa Mahkemesine yasama organı tarafından üye seçilmesi usulüne hangi Anayasa ile son verilmiştir?
A) 1961 Anayasası
B) 1982 Anayasası
C) 1961 Anayasasında 1971 değişikliği ile
D) 1982 Anayasasında 1987 değişikliği ile
E) 1982 Anayasasında 1995 değişikliği ile

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının çoğulcu toplum yapısını geliştirici nitelikteki yenilikleri arasında sayılamaz?
A) Çalışanlara sendika kurma hakkı tanınması
B) İşçilere sendika ve grev hakkı tanınması
C) Herkese önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı tanınması
D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarının kendileri tarafından ve kendi üyeleri içinden seçilmesi
E) İlk kez çok partili hayata geçilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Ülkemizde açık sayım ve döküm ilkesi ilk kez hangi yıl uygulanmıştır?
A) 1946
B) 1950
C) 1954
D) 1958
E) 1961

--------------------------------------------------------------------------------
12-) 1924 Anayasası döneminde Danıştay bazı yürütme işlemlerini siyasal nitelikte görerek, bunlardan doğan uyuşmazlıklara bakmamıştır. Bu tür yürütme işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?
A) Hükümet Tasarrufu
B) Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm
C) Kanuni Yargı Yolu
D) Tabii Yargı Yolu
E) TBMM Tasarrufu

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir?
A) Fırsat eşitliği
B) Kamu yararı
C) Tabi yargı yolu
D) Hukuka uygunluk
E) Negatif statü hakkı

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının “idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır” ilkesine getirilen sınırlamalardan biridir?
A) Yüksek Askeri Şura kararları
B) Kamulaştırma kararları
C) Bakanlar Kurulu kararları
D) İç yönetim faaliyetleri
E) Yönetmelikler

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletin tasarrufu altına alınmasına ne denir?
A) Geçici işgal
B) Kamulaştırma
C) Devletleştirme
D) Vergi adaleti
E) Özelleştirme

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Sendika, lokavt gibi olumsuz edimi gerektiren haklar dünya hukuk literatüründe aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Olumlu statülü haklar
B) Pozitif statülü haklar
C) Negatif statülü haklar
D) Sınırlamanın sınırı ilkesi
E) Öze dokunmama ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?
A) Kural işlem
B) İdarenin kanuniliği
C) İşlemlerin bağlayıcılığı
D) Fonksiyonlar ayrılığı
E) Kuvvetler birliği

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Anayasa değişikliklerinde zorunlu ya da ihtiyari halk oylaması, değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?
A) 50 gün sonraki ilk pazar günü
B) 60 gün sonraki ilk pazar günü
C) 80 gün sonraki ilk pazar günü
D) 100 gün sonraki ilk pazar günü
E) 120 gün sonraki ilk pazar günü

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir?
A) Sosyal güvenlik hakkı
B) Grev hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Konut hakkı
E) Sağlık hakkı

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Bütçe süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulu bütçe raporunu mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunar.
B) Bütçe tasarı ve raporlarını Bütçe Komisyonu inceler.
C) Bütçe tasarısı komisyonda 55 gün içinde görüşülerek karara bağlanır.
D) Bütçe Kanunu Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir.
E) Bütçe Kanunu, Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilebilir.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) 1982 Anayasasının Anayasa değişikliği ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa değişikliklerinin denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.
B) Denetim sadece esas yönünden yapılır.
C) Denetim sadece şekil yönünden yapılır.
D) Anayasa değişikliği teklifleri TBMM’de iki kez görüşülür.
E) Anayasa değişikliği teklifleri ivedilikle görüşülmez.

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Kesin hesap kanun tasarılarında genel uygunluk bildirimini kim yapar?
A) Anayasa Mahkemesi
B) TBMM
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Yargıtay

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Milletlerarası andlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Dışişleri Bakanlığı
E) TBMM

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisine karşı Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz?
A) Kanun
B) Kanun Hükmünde Kararname
C) İçtüzük
D) Bütçe Kanunu
E) Usulüne Göre Yürürlüğe Konmuş Milletlerarası Andlaşmalar

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
A) Yumuşak anayasa sistemi
B) Tali kurucu iktidar
C) Asli kurucu iktidar
D) Hukuk dışı iktidar
E) Kurulu iktidar

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Tüzükler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzükler idarenin düzenleyici işlemlerindendir.
B) Tüzükleri yapmaya yetkili tek organ Bakanlar Kuruludur.
C) Tüzükler kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek için çıkarılırlar.
D) Tüzüklerin denetimi idari yargıya aittir.
E) Hangi tüzüklerin Danıştay incelemesinden geçirileceğine Bakanlar Kurulu karar verir.

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Yasama meclislerinin kendi iç tüzüklerini bizzat yapmaları aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) Yöntemsel Bağımsızlık
B) Isdar
C) Milli Egemenlik
D) Yasama Bağımsızlığı
E) Yürütme Bağımsızlığı

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetmelikler ilgili oldukları kanun ve tüzüklere aykırı hüküm içeremezler.
B) Yönetmelikler idari yargı denetimine tabidir.
C) Başbakanlığa yönetmelik çıkarma yetkisi 1961 Anayasasıyla verilmiştir.
D) Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağını kanun gösterir.
E) İdarenin en geniş düzenleme alanına sahip yetkisi yönetmeliklerdir.

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Parlamento kararlarının bir bölümü, yasama meclisinin yürütme organı ile olan ilişkilerini ilgilendirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kararlardan biridir?
A) Yasama meclisinin kendi başkanlık divanını seçmesi
B) Meclis araştırması açılmasına karar vermesi
C) Cumhurbaşkanının vatan hainliğinden dolayı suçlandırılması kararı alması
D) Yasama meclisinin kendi iç tüzüğünü yapması
E) Yasama meclisinin kendi başkanını seçmesi

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Yürütme organının aşağıdaki işlemlerinden hangisi yargı denetimine tabi değildir?
A) Kanun hükmünde kararname
B) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
C) Tüzükler
D) Yönetmelikler
E) İdari işlemler

--------------------------------------------------------------------------------


Cevaplar

1-) A
2-) E
3-) E
4-) B
5-) C
6-) B
7-) C
8-) B
9-) B
10-) E
11-) B
12-) A
13-) E
14-) A
15-) C
16-) C
17-) D
18-) E
19-) B
20-) E
21-) B
22-) D
23-) A
24-) E
25-) B
26-) E
27-) A
28-) C
29-) C
30-) B


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:44
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:43
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:42
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:27
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:26


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.