ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31.03.10, 00:41   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Anayasa Hukuku - Vize Deneme Sınavı 3
1-) Aşağıdakilerden hangisi yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükümet sistemidir?
A) Başkanlık hükümeti
B) Parlamenter hükümet
C) Meclis hükümeti
D) Mutlak monarşi
E) Diktatörlük

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerinin benzer özellikleri arasında yer alır?
A) Her iki durumda da sivil kanadın kooptasyona göre oluşması
B) Her iki durumda da sivil kanadın seçimle oluşmaması
C) Her iki durumda da sivil kanadın içinde siyasi partilerin yer alması
D) Her iki durumda da sivil kanadın oluşumunda sosyal kompozisyon bakımından bürokrasinin ağırlıklı olması
E) Her iki durumda da sivil kanadın askeri kanat karşısında geniş yetkilerinin olması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-i Esasi’de 1909 yılında yapılan değişiklikler arasında yer almaz?
A) Padişahın yetkileri daraltılmış, Mebusan Meclisinin yetkileri arttırılmıştır.
B) Bakanlar Kurulunun Meclisi Mebusana karşı sorumlu olduğu açıkça kabul edilmiştir.
C) Padişahın meclisi feshetme hakkı Ayan Meclisinin onayı ve 3 ay içinde yeni seçim yapılması şartına bağlandı
D) Meclislerce kabul edilen bir kanunun, padişahça ya 2 ay içinde onaylanması ya da geri gönderilmesi hükmü getirildi.
E) Heyet-i Ayan üyelerinin padişahça seçileceği hükmü kabul edildi.

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Anayasada değiştirilemeyecek nitelikte maddelerin bulunduğu ve anayasa değişikliklerinin adi kanunlardan farklı değiştirme koşullarına tabi tutulduğu anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumuşak Anayasa
B) Kazuistik Anayasa
C) Sert Anayasa
D) Çerçeve Anayasa
E) Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Türkiye’de laiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?
A) 1924 Anayasası
B) 1876 Anayasası
C) 1982 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1921 Anayasası

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi TBMM üyelerinin ne kadarı tarafından istenebilir?
A) 1/6
B) 1/8
C) 1/5
D) 1/3
E) 2/3

--------------------------------------------------------------------------------
7-) 1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Sayıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Danıştay
D) İdare Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) Osmanlı Anayasası
D) Mecciel
E) Sened-i İttifak

--------------------------------------------------------------------------------
9-) “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?
A) 1921 Anayasası
B) 1982 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1924 Anayasası
E) 1876 Anayasası

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?
A) Dereceli seçim
B) Oyun gizliliği
C) Genel oy
D) Seçimlerin serbestliği
E) Eşit oy

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerin hangisi şekli anlamda kanundur?
A) Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) İdam Cezasının İnfazı Hakkında Kanun
D) Türk Ceza Kanunu
E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi serbest seçimlerde egemen olan ilkelerden değildir?
A) Açık Oy
B) Açık Sayım ve Döküm
C) Seçimlerin Serbestliği
D) Eşit Oy
E) Genel Oy

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Bir ülkenin siyasi rejiminde ihtilal, hükümet darbesi, ülkenin parçalanması vb. nedenlerle bir hukuk boşluğunun doğması durumunda ortaya çıkan iktidara ne ad verilir?
A) Tali kurucu iktidar
B) Türevsel kurucu iktidar
C) Asli kurucu iktidar
D) Kurulmuş iktidar
E) Zorunlu iktidar

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Bütçe Kanunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe Kanunu, hukuki mahiyeti bakımından bir kural-işlem değil, bir şart-işlemdir.
B) Bütçe Kanununun yıllık olması ilkesi kabul edilmiştir.
C) Mali yılın başlangıç tarihinin Bütçe Kanunuyla belirlenmesi gerekir.
D) Ana Muhalefet Partisi Bütçe Kanunu hazırlama yetkisine sahiptir.
E) Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde açılabilir?
A) 10
B) 5
C) 15
D) 30
E) 7

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Dünyada kuvvetler ayrılığı ilkesinin ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1215 Magna Carta
B) 1685 Haklar Bildirgesi
C) 1789 Amerikan ve 1791 Fransız Anayasaları
D) 1924 Anayasası
E) 1921 Anayasası

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Kamu tüzel kişileri
D) Başbakan
E) Bakanlar Kurulu

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlar arasında yer alır?
A) Yetki kanunu
B) Parlamento kararları
C) Bütçe kanunu
D) İçtüzük
E) Kanun hükmünde kararname

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi MGK ve Danışma Meclisinin görevleri arasında yer almaz?
A) Yeni Anayasayı hazırlamak
B) Siyasi Partiler Kanununu hazırlamak
C) Seçim Kanununu hazırlamak
D) TBMM kurulup göreve başlayana kadar yasama görevini yerine getirmek
E) Yargı görevini yerine getirmek

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardandır?
A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler.
B) Temelli kapatılan bir parti başka ad altında kurulamaz.
C) Yabancı devletlerden maddi yardım alamazlar.
D) Sınıf ve zümre diktatörlüğüne dayalı parti kurulamaz.
E) Hakimler, savcılar siyasi partiye üye olamazlar.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararı değildir?
A) Milletlerarası Andlaşmaların uygun bulunması
B) İçtüzük değişikliği
C) Yüce Divana sevk kararı
D) Milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesi
E) Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması

--------------------------------------------------------------------------------
22-) TBMM’nin bir Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) reddetmesi durumunda, KHK ne zaman yürürlükten kalkar?
A) KHK’nin kabul tarihinde
B) Meclis’in onay kararının tarihinde
C) Meclis kararını Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte
D) Bakanlar Kurulu’nun KHK’yı imzaladığı tarihte
E) Anayasa Mahkemesinin Meclis kararını kabul ettiği tarihte

--------------------------------------------------------------------------------
23-) 1924 Anayasasının değiştirilmesi için gerekli teklif ve karar yeter sayısı nedir?
A) Teklif 1/6, Kabul 2/3
B) Teklif 1/4, Kabul 2/4
C) Teklif 1/3, Karar 2/3
D) Teklif 1/3, Karar 2/5
E) Teklif 1/3, Karar 2/6

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İçtüzükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İçtüzüklerin düzenleme konusunun, meclisin çalışma alanı içinde olması gereklidir.
B) Meclislerin, görev ve yetkileri içinde olmayan konulara ilişkin çalışmaların içtüzük hükümleriyle düzenlenmesi yoluyla meclislerin görev alanı içine sokulması istisnai olarak mümkün olabilir.
C) Anayasaya göre kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun içtüzükle düzenlenmesi, iptal edilmeye yol açabilir.
D) İçtüzük ve içtüzük değişiklikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerince önerilir.
E) İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören tekliflere kanun teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır.

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Parlamenter sisteme işlerlik kazandırma, gereksiz tıkanma ve bunalımları önleme amacını güden sistem, ne şekilde ifade edilmektedir?
A) Katılımcı demokrasi
B) Başkanlık sistemi
C) Meclis hükümeti sistemi
D) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm
E) Yarı başkanlık sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi yönetmeliklerin konusunu oluşturur?
A) Anayasa
B) Kanun
C) Genelge
D) Yönerge
E) Tebliğ

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
B) KHK’ler Resmi Gazetede yayımlandıkları gün TBMM’ne sunulur.
C) KHK’nin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
D) KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurul’da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerekir.
E) TBMM’nin bir KHK’yi olduğu gibi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Seçimlere katılmayanlara para cezası verilmesi hangi ilkeye ters düşer?
A) Genel oy
B) Eşit oy
C) Oyun gizliliği
D) Açık sayım ve döküm
E) Seçimlerin serbestliği

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalist devlet
B) Jandarma devlet
C) Komünist devlet
D) Kapitalist devlet
E) Sosyal devlet

--------------------------------------------------------------------------------
30-) TBMM’nin bütçeyi ibra etmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Bütçe Kanunu
B) Kesin Hesap Kanunu
C) Vergi Kanunu
D) Milletlerarası Andlaşmaların Uygun Bulunması
E) Yetki KanunuCevaplar
1-) C
2-) B
3-) E
4-) C
5-) A
6-) C
7-) E
8-) E
9-) A
10-) C
11-) C
12-) A
13-) C
14-) D
15-) A
16-) C
17-) E
18-) C
19-) E
20-) D
21-) A
22-) C
23-) C
24-) B
25-) D
26-) B
27-) A
28-) E
29-) E
30-) B


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Anayasa Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 31.03.10 00:39
Anayasa Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 31.03.10 00:38
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:44
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:43
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:42


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.