ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Gündem > Türkiye Gündemi

Türkiye Gündemi Türkiye gündeminden haberler, yorumlar, enson gelişmeler...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04.08.13, 13:41   #1 (permalink)
Bilgili Tayfa
 
andremedo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Sep 2010
Nereden: Nerden: SYDNEY-AUS
Mesaj Sayısı: 1.603
Konu Sayısı: 857
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 359923
Rep Puanı: 35991299
Rep Derecesi : andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000
Ruh Hali:

Standart ‘Öbür gözüm de feda olsun’




Gezi’de polis mermisiyle gözünden olan genç kız SÖZCÜ’ye konuştu. Asla pişman olmadım diyen genç kız “Bir daha olsa yine giderim” dedi

Yalçın BEL / SÖZCÜ
Ak*de*niz Üni*ver*si*te*si İş*let*me ve Pa*zar*la*ma bö*lü*mü öğ*ren*ci*si Hül*ya Ars*lan (22), İs*tan*bul Tak*si*m’*de*ki Ge*zi Par*kı ey*lem*le*ri*nin 18’in*ci gü*nün*de çı*kan olay*lar*da po*li*sin sık*tı*ğı plas*tik mer*mi*nin sağ gö*zü*ne isa*bet et*me*si so*nu*cu ya*ra*lan*dı. He*men ame*li*ya*ta alı*nan Hül*ya, sağ gö*zü alı*na*rak ye*ri*ne pro*tez bir göz ta*kıl*dı. Genç bir kız ol*ma*nın ver*miş ol*du*ğu du*rum se*be*biy*le ye*ni ha*ya*tı*na alış*mak ve ya*şa*dı*ğı zor gün*le*ri at*lat*mak için psi*ko*lo*jik des*tek al*dı*ğı*nı an*la*tan Hül*ya ya*şa*dık*la*rı*nı SÖZ*CÜ*’y*le pay*laş*tı. İş*te 22 ya*şın*da*ki ha*ya*tı de*ği*şen genç kız*dan çar*pı*cı söz*ler:
Keş*ke Ata*türk ya*şa*say*dı
Keş*ke Ata*türk gi*bi bir li*der ol*say*dı. Ata*tür*k’*ün ya*şa*dı*ğı za*man*da ol*mak is*ter*dim. O za*man ger*çek*ten in*sa*na in*san gi*bi de*ğer ve*ri*li*yor*du. O za*man ger*çek*ten de*mok*ra*si var*dı. Ata*tür*k’*ten son*ra*ki dö*nem*ler*de de*mok*ra*si an*la*yı*şı yok ol*ma*ya baş*la*dı.
On*la*rın vic*da*nı var mı?
Ge*zi olay*la*rı, in*san*ların ar*tık hak*larını ara*mak için so*kak*la*ra çık*tı*ğı*nı gös*ter*di. Ar*tık bi*zim ne*fe*si*mi*zi en*se*lerin*de his*se*de*cekler. Ya*pı*lan her yan*lış*ta bilin*me*li ki tep*ki*mi*zi kork*ma*dan gös*te*re*ce*ğiz. Olay*lar*da 4 va*tan*daş ve bir po*lis ha*ya*tı*nı kay*be*der*ken 13 ki*şi* de gö*zün*den ol*du. Ve bun*ca göz*ya*şı ve acı*nın tek so*rum*lu*su cum*hur*baş*ka*nı, baş*ba*kan, hü*kü*met, va*li ve em*ni*yet mü*dü*rü*dür. On*la*rın vic*dan*la*rı var mı? Var*sa na*sıl ra*hat? Bun*ca şey yan*la*rı*na kal*ma*ya*cak ve Al*la*h’*ın ada*le*tin*den ka*ça*ma*ya*cak*lar.
Taş atan*la*rı ön*le*dim
Bu di*re*niş bu şe*kil*de bit*me*ye*cek. Ben ha*yat*ta*yım, ai*le*min ya*nın*da*yım ya ha*yat*ta ol*ma*yan*lar. Po*lis halk*tan bi*ri*si. As*lın*da ya*nı*mız*da ol*ma*sı ge*re*ki*yor*du. Ama de*ğil*ler. Ba*ri ka*nun*da ol*du*ğu şe*kil*de biz*le*re mü*da*ha*le et*sin*ler. Ca*nı*mı*za kar*şı de*ğil. Bu*gün ben gö*zü*mü kay*bet*tim te*da*vi sü*re*cim ta*mam*lan*dık*tan son*ra yi*ne ye*ri*mi ala*ca*ğım. Baş*ba*ka*n’*a ve hü*kü*me*te kar*şı ya*zı*lar ya*zı*lır*dı ben kar*şı ge*lir*dim. Kü*für içe*ren slo*gan*lar yaz*ma*yın der*dim. Taş at*tık*la*rın*da ta*şın önün*de du*rur*dum. Biz bu*nun için bu*ra*da de*ği*liz der*dim. Ben za*ra*rı az, et*ki*si bü*yük bir ey*lem ol*ma*sı*nı is*ter*dim.
Ka*bul*len*mem zor ol*du
Ben güç*lü bi*ri*si ol*du*ğum için ağ*lı*yo*rum. Bu ola*yı ya*şa*dık*tan son*ra sa*de*ce gö*rü*nüş açı*sın*dan zor*luk çek*tim. Bi*raz ka*bul*len*mek zor ol*du. Bu du*ru*mum*dan utan*ma*dım ve as*la keş*ke ora*da ol*ma*say*dım hiç de*me*dim. Ben va*ta*nım*da hu*zur*lu bir şe*kil*de ya*şa*mak için gö*zü*mü kay*bet*tim. De*mok*ra*si*yi is*te*di*ğim için kay*bet*tim. Öz*gür*lü*ğü is*te*di*ğim için kay*bet*tim. Bun*dan piş*man da üz*gün de de*ği*lim. Bu*gün ay*nı şe*yi yi*ne ya*pa*rım ta* ki hak*la*rı*mı*z bi*ze ve*rile*ne ka*dar. An*nem ben*den da*ha çok ağ*lı*yor.
Eli*mi, ko*lu*mu* bağlıyor
Meh*met Ali Ala*bo*ra*’nın söy*le*di*ği söz ger*çek*ten doğ*ru. Me*se*le bir ağaç me*se*le*si de*ğil*di. Devlet, be*nim be*de*ni*me bi*le do*ku*nu*yor. Be*nim öz*gür*lü*ğü*me, oku*lu*ma, ya*şam şart*la*rı*ma mü*da*ha*le edi*yor. Ba*na ya*pa*bi*le*cek bir şey bı*rak*mı*yor. San*ki ya*nım*da otu*ru*yor, ben bir şey ya*pa*cak*ken eli*mi tu*tu*yor gi*bi bir du*rum ol*du.
Genç*ler ar*tık uyan*dı
Ben ora*da 1988-1993 doğumlu olan çok genç gör*düm. Müt*hiş bir genç*lik gör*düm. Es*ki*si gi*bi de*ğil. Genç*ler bil*gi*sa*yar ba*şın*dan kal*kıp so*ka*ğa çık*sın di*ye bek*ler*ler*di. Genç*ler ar*tık uyan*dı. Bur*ju*va de*nen genç*ler bir sa*bah yüz bin*ler ol*du. Ve genç*ler bu*nu in*ter*net sa*ye*sin*de yap*tı. Hem de bi*ri*le*ri bir şey de*me*den. Olay*la*rın ilk ba*şın*da po*li*sin o ha*fı*za*la*ra ka*zı*nan mü*da*ha*le*si ol*ma*say*dı bu olay*lar bu ka*dar bü*yü*mez*di. Fark*lı yak*la*şa*bi*lir ve bun*lar ya*şan*ma*ya*bi*lir*di. Ama bi*le*rek ya*pıl*dı. Bu bir komp*lo de*ğil. Şu* anki genç*lik öy*le bir at*mos*fer ya*ka*la*dı ki bir*bir*le*ri*ne ya*ban*cı olan genç*ler kay*naş*tı ar*ka*daş ol*du. Par*kın için*de ken*di evi*niz*de gi*biy*dik.
Sa*de*ce kı*vıl*cım gör*düm
11 Ha*zi*ran Sa*lı gü*nüy*dü. İlk*yar*dım eği*ti*mi al*mış*tım. O gün çok ya*ra*lı*lar
var*dı. Re*vi*re gi*dip yar*dım edi*yor*dum. Par*kın gi*ri*şin*de ya*ra*lı*la*ra yar*dım edi*yo*rum. Ha*va ka*rar*dı ışık*lar ke*sil*di. Sa*de*ce gaz ko*ku*su var*dı. Ne*fes ala*ma*dım bir an*da ser*sem*le*dim. O an vu*rul*dum. Sa*de*ce bir kı*vıl*cım gör*düm son*ra ken*di*mi kay*bet*tim.
Gö*züm dışarı çık*mış*tı
Göz ka*pa*ğım ta*ma*men par*ça*lan*mış*tı. Has*ta*ne*ye git*ti*ğim*de gö*züm yu*va*sın*dan çık*mış*tı. Be*nim için çok zor bir du*rum. Ba*yan ol*mak*tan kay*nak*la*nı*yor sa*nı*rım. Ken*di*mi*ze çok da*ha faz*la özen gös*te*ri*yo*ruz. Psi*ko*lo*jik des*tek de alı*yo*rum. Ak*sat*ma*dan ilaç*la*rı*mı da kul*la*nı*yo*rum. Bu*gün yü*rür*ken düş*tüm. Ha*ya*tı*mı komp*le et*ki*le*di. İki ame*li*yat da*ha ola*ca*ğım.
Hak*kı*mı he*lal edi*yo*rum
Ben da*ha 22 ya*şın*da*yım. Bu olay ya*rın*la*rı*mı elim*den al*dı. Bu*na kim*se*nin hak*kı yok. Bu*nu ya*pan*lar ger*çek*ten Müs*lü*man*sa bi*zim ahı*mız üze*rin*de. Ben ha*ya*tım bo*yun*ca kim*se*ye bed*du*a et*me*dim. Be*nim gö*zü*mü kör eden po*li*se de hak*kı*mı he*lal edi*yo*rum. Ama o ve bu*na ne*den olan*lar Al*lah ta*ra*fın*dan ce*za*lan*dı*rı*la*cak*lar.
T.C. için Taksim’e gittik
An*ne Mü*ye*se Ars*lan, Ata*tür*k’*ün Tür*ki*ye*’yi genç*le*re ema*net et*ti*ği*ni söy*le*di. Mü*ye*se Ars*lan şöy*le de*vam et*ti: “Ben* de yav*ru*la*rı*mı bu ema*ne*te iha*net et*me*me*le*ri için bü*yüt*tüm. Tak*si*m’*e ni*ye git*ti*niz di*yor*lar. Tak*si*m’*e onu*ru*mu*zu şe*re*fi*mi*zi kur*tar*mak için git*tik. T.C.’yi ko*ru*mak için git*tik. Ora*da ter*te*miz pı*rıl pı*rıl onur*lu na*mus*lu şe*ref*li genç*ler var*dı ki. O genç*le*ri bü*yü*ten an*ne*le*re te*şek*kür edi*yo*rum. Yav*ru*la*rı*mın ge*le*ce*ği*ni kur*tar*mak için git*tim. Kı*zı*mın te*da*vi*si bit*tik*ten son*ra kal*dı*ğı*mız yer*den de*vam ede*ce*ğiz.”


andremedo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Feda olsun sana bu can, firkatiyle ağlatan! Mustafa CİLASUN Mustafa Cilasun Şiirleri 0 28.10.11 11:59
Arda Turan : " Sinem'e herşey feda oLsun ! " uÇuRuM Magazin 0 15.03.10 18:13
Tuğba Ekinci : "HüLya Avşar'a soL bacağım feda oLsun..! " uÇuRuM Magazin 0 12.02.10 10:54
"Milyon dolarım F.Bahçe'ye feda olsun" Club Life Fenerbahçe 3 03.07.08 14:34
Yumurtalığım Bülent Hanım'a Feda Olsun eLa Da SiLvA Magazin 0 29.11.07 10:00


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:37.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.